Palonai Magyar Bálint

Kategória: A szigligeti vár lakói

Tartalomjegyzék

Az 1570. évben a törökök a gyűlölt Magyar Bálint vára ellenében kastélyt építettek. Nagy veszedelmet jelentett az mind Fonyódra, mind Szigligetre. Magyar Bálint meg is tett mindent, hogy a bajnak elejét vegye. Személyesen ment föl őfelségéhez Bécsújhelybe és segítséget kért tőle. Bocskay György írja ez alkalommal Batthyányinak: „Magyar Bálint most itt vagyon. Törekszik az ő dolgában, hogy vagy elvonják az ű kastélyát, vagy az törökét, kit most csináltanak ellenben, melyet ha el akarják hányni, oly erővel menjenek arra, hogy ki az budai basát meg is várja- de ebben az mint értem most semmi sem lészen, hanem vetnek bele valami élést és valami gyalogot.”
A dolog csakugyan úgy történt, ahogy Bocskay írta. Felsőbb rendeletre Bornemissza János pápai kapitány küldött Magyar Bálint segítségére gyalogokat. Ezeket azonban Magyar Bálint uram nagyon leszólta. Megtudván ezt Bornemissza János, Salm generálishoz fordult, írván neki: „Az, ki levelet írt volt Magyar Bálint, kiben az gyalogokat vargáknak, szőcsöknek, szabóknak és kovácsoknak írta volt, azt a levelet nagyságod küldje el énnekem.”
Az a körülmény, hogy a török Magyar Bálint várával szemben kastélyt épített, világosan jelezte a szomszéd törökök célját, mely nem volt egyéb, mint Magyar Bálint körülzárása és várának elfoglalása. Szemének és fülének tehát ugyancsak résen kellett lenni, hogy a veszedelmet elkerülje. A bajhoz járult még, hogy ez időben már jobbára betegeskedett. De azért nem hagyta magát vénségére megszégyeníteni. A reábízott várakat megtartotta. Az 1571. év őszén s török mindenfelől gyülekezni kezdett s attól lehetett tartani, hogy Szigligetet elfoglalja. Magyar Bálint ekkor súlyos betegen feküdt a várban. Segítséget keresett tehát, de nem az udvarnál, hanem jó barátainál s főleg Batthyány Boldizsárnál. Levelét a feleségének: Lengyel Brigittának mondta tollba. Sürgősen kéri Batthyányt, hogy népet bocsásson a segítségére; mert Szigliget veszedelemben forog.
E segítségkérésnek igen egyszerű a magyarázata. Magyar Bálint Nádasdy Tamás halála után barátságot kötött Batthyány Boldizsárral. E hatalmas úr és kitűnő hadvezér bizonyára jól ismerte a vén Magyar Bálintot. S ha állandóan jóindulatot mutatott hozzá, világos dolog, hogy méltányolni tudta Magyar Bálint érdemeit. Nem tudjuk, hogy Batthyány mit felelt Lengyel Brigitta asszony levelére, de az bizonyos, hogy Magyar Bálint segítségére küldött katonaságot.
Amint Bálint úr fölépült betegségéből, több ízben fölkereste leveleivel Batthyányit. E levelek hangja világosan mutatja, hogy Magyar Bálintnak nagy tisztessége volt a Batthyány-udvarban. Tán az utolsó levél is, amit Magyar Bálint írt volt, Batthyány Boldizsárnak szólott. Az 1573. év január 9-én írta ezt Hídvégről. Egy nemes ifjút ajánl benne Batthyánynak familiaris-ül. „Nagyságodnak – írja – kommendálok egy inast, kinek Esegváry Mihály a neve. Kérem nagyságodat, mint bizodalmas uramat, hogy az én szolgálatomért vegye hozzája, tanítsa és oktassa. Az míg peniglen az inas nagyságodnak meg nem szolgálhatna, hát azt én szolgálom meg érette nagyságodnak.”
Szegény Magyar Bálint bizony nem sokat szolgálhatott Batthyánynak. Nem sokkal a föntebb írt levele után meghalt. Párnás János 1573. május hó 12-én jelenti Nádasdy Ferencnek, hogy a minap írt már Magyar Bálint úr haláláról. Főlovát a parancs értelmében fölküldé Keresztúrra.
Ez a rövidke jelentés is hirdeti, hogy Magyar Bálinttal nagy vitéz költözött el a világból. A XVI. századi szokás szerint ugyanis csak a legnagyobb hősök főlovát és fegyverzetét szerezték meg az udvar számára.
Magyar Bálint három évtizednél tovább védelmezte Szigligetet és Fonyód várát. Becsülettel meg is tartotta mindvégig. Halála után két évvel azonban a török már elfoglalta Fonyódot, leölvén a benne talált őrséget.

Paál József
műemlékvédelmi szakmérnök

Találatok: 13835
DMC Firewall is a Joomla Security extension!